Veilig sportklimaat

FB Agents vindt het erg belangrijk dat er binnen de vereniging een sociaal veilige omgeving is waar iedereen op een fijne en plezierige manier bezig kan zijn met floorball. De veiligheid en het plezier van iedereen staat voorop!

Iedereen die betrokken is bij onze vereniging heeft zijn verantwoordelijkheid hierin - samen houden we FB Agents leuk. Dit doen we door het goede voorbeeld te geven, ogen en oren open te houden en met elkaar in gesprek te blijven over de gang van zaken binnen de club.

Als bestuur zijn we actief bezig met het verder verbeteren van ons beleid op het gebied van veilig sportklimaat. Bijvoorbeeld door het onderwerp bij onze ledenvergaderingen te agenderen en het gesprek hierover binnen de vereniging op gang te brengen. 

Verder zien we ook het belang van goede gedragsafspraken met onze trainers en begeleiders. Daarom is elke trainer verplicht om gedragsafspraken van het NOC*NSF te tekenen. Deze vind je hieronder.

 

Een trainer van FB Agents:

 

Zorgt voor een veilige omgeving. Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

 

Kent en handelt naar de regels en richtlijnen. Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

 

Is zich bewust van machtsongelijkheid en (soms ook) afhankelijkheid en misbruikt zijn positie niet. Gebruik de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, - contacten en - relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

 

Respecteert het priveleven van de sporter. Ga met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, zoals de kleedkamer of sporthal.

 

Respecteer iedereen in zijn waarde Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Als trainer laat je duidelijk zien dat je je daar sterk voor maakt. Treed op als een van de sporters zich hier aan schuldig maakt door middel van een persoonlijke gesprek

 

Is een voorbeeld voor anderen en onthoudt zich van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

 

Promoot gezond eten en voldoende beweging. Met gezonde voeding presteer je immers beter en zit je lekkerder in je vel. Maakt bewust wat gezond eten is, bijvoorbeeld vers groente en fruit te eten en water te drinken i.p.v. gezoete drankjes of fruitsapjes.

 

Bewaakt integriteit van de sport. Biedt of neemt geen gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aan om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport, binnen alle redelijke kaders. Integriteitsrisico’s dienen zoveel mogelijk te worden geminimaliseerd. In dit kader past het vaststellen van een maximumbedrag voor het aannemen van geschenken. Word je iets significants aangeboden om iets te doen of na te laten, meld dit dan aan het bestuur.

 

Is open en alert op waarschuwingssignalen. Wees waakzaam en alert op signalen op alle bovenstaande en aarzel niet om signalen door te geven aan het bestuur, de vertrouwens(contact)persoon en/ of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport.

Aannamebeleid jeugdtrainers en andere vrijwilligers:


We nemen de volgende stappen bij het werven en inzetten van vrijwilligers:

  • Een kennismakingsgesprek met een lid van het bestuur of betreffende commissieverantwoordelijken;

  • De vrijwilliger dient de gedragsregels hierboven omschreven tot zich te nemen en deze te ondertekenen;

  • Bij gecontracteerde medewerkers worden mogelijke referenties gecheckt;

  • Voor iedere vrijwilliger die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werkt, wordt een Verklaring Omtrent Gedrag aangevraagd;

©2019 by Floorball Agents Amsterdam.

fbagents@gmail.com